Završen Međuškolski projekt: ”Kažimo ne nasilju i diskriminaciji”

.

Međuškolski projekt pod nazivom “Kažimo ne nasilju i diskriminaciji,” obilježen je angažmanom profesora i učenika pet srednjih škola Kantona Sarajevo: JU Srednja medicinska škola Sarajevo, JU Gimnazija “Obala,” JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn i JU Treća gimnazija, u sklopu globalne kampanje “16 dana aktivizma.” Ova kampanja, koja se svake godine odvija od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, ima za cilj borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i obilježava se u preko 100 država svijeta od 1991. godine, kada ju je pokrenuo Institut za globalno liderstvo žena.

Ključnu aktivnost u okviru ove kampanje predstavljao je međuškolski projekt koji su organizirali
profesori Alma Ahmethodžić, Marija Knežević, Lejla Karahodžić, Igor Smiljanić, Esad Karahodžić i
Đuldina Kurtović. U ponedjeljak, 11. 12. 2023. godine, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava,
održan je panel pod nazivom “Nasilje i diskriminacija kao kulturološki fenomen” u amfiteatru Treće
gimnazije. Naš učenik Luka Gajić, član Debatne sekcije škole, kroz ovaj panel je argumentirano iznio
problematiku nasilja i diskriminacije iz različitih perspektiva, koristeći argumente i retoričke vještine.
Na događaju je ispred JU Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo
prisustvovala Sedžida Hadžić, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih
saradnika. Ona je istakla važnost suradnje između škola, interdisciplinarnog pristupa proučavanju
društvenih fenomena i građanskog aktivizma u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja.

Marija Knežević, pedagog