Uposlenici

Menadžment škole

Kešo Sadina, prof., direktorica
Šukalo Subha, prof., Zamjenik direktora
Čuljak Mia, Sekretar škole
Jerković Belma, Referent za plan i analizu
Jerković Zlata, Tehnički sekretar

Nastavnici

Hrustemović Zahida, Bosanski jezik i književnost (I i II razred)
Ibišević Arijana, Bosanski jezik i književnost (III razred)
Čengić Jasmina, Bosanski jezik i književnost (IV razred)
Handžić Dijana, Bosanski jezik i književnost ((II razred)
Skopak Vahidijana, Bosanski jezik i književnost (II, III, IV)
Čengić Erna, Engleski jezik (II, IV)
Hadžović Jasmina, Engleski jezik (I, III)
Bjelak Amra, Engleski jezik (III, IV)
Selimović Hajrija, Njemački jezik (I, III)
Bošnjić Tanja, Njemački jezik(II,IV)
Dević Sabina, Latinski jezik (I, II)
Pirija Nerma, Latinski jezik (I, II)
Hujić Suada, Tjelesni i zdr. odgoj (I, III)
Hajdarević Kemo, Tjelesni i zdr. odgoj (II, IV)
Dautbašić Nihad, Tjelesni i zdr. odgoj (II, III)
Hajrulahović Samir, Historija (I, II)
Redžepagić Ismail, Demokratija (III)
Smiljanić Igor, Demokratija (III)
Selmanović Neđajet, Sociologija (IV)
Ušanović Sehija, Kultura religija (I,II,III,IV)
Kaljanac Sabina, Geografija (II)
Odobašić Dženan, Matematika (II), Fizika (IV)
Brulić Vildana, Matematika (I), Statistika (III)
Kapo Mehanić Belma, Informatika (I)
Šadinlija Fatim, Informatika (I)
Pelto Mirnes, Fizika (II, III)
Milidrag Suzana, Fizika (I, III, IV)
Lukić Dejana, Biologija (III, IV)
Alić Naida, Biologija (II, III, IV)
Jahić Džanela, Biologija (I, II)
Pašalić Abela, Hemija (I, III)
Ćatić Anela, Hemija (III), Propedeutika (I, II)
Omerčić Sabina, Hemija (II, III, IV)
Brdarić Fatima, Propedeutika (I, II), Analitička hemija (III)
Ramović Elvira, Mikrobiologija i parazitologija (II)
Đikić Jadranka, Anatomija (I, II), Pedijatrija (IV)
Mukača Elvedina, Anatmija (II), Mikrobiologija PN (II)
Smajlović Sabina, Interne bolesti (III), Hirurgija (III), Patologija (III)
Kadrić Azra, Mikrobiologija PN (II), Urgentna medicina (IV), Dermatologija (III); Neuropsihijatrija (IV)
Ždralović Naida, Osnovi hijgijene (I), Osnovi higijene PN (I), Higijena (IV), Higijena PN (IV)
Hadžić Selma, Osnovi higijene (II), Osnovi higijene PN (II); Higijena (III), Higijena PN (III), Socijalna medicina (III)
Jažić Amela, Farmakologija (III, IV), Kozmetologija (III, IV), Farm. tehnologija (III; IV), Farm. hemija1 (III; IV), Farmakognozija (IV)
Zukanović Ilvana, Bromatologija (III), Bromatologija PN (III)
Jovanović-Halilović Mirjana, Zdravstvena psihologija i etika (III, IV )
Muminović-Kurić Jasenka, Zdravstvena psihologija i etika (III, IV )
Ćemo Naida, Njega bolesnika (I)
Grcić Lejla, Njega bolesnika (I, II)
Nikšić Jasmin, Njega bolesnika (II)
Dizdarević Elma, Urgentna medicina PN (IV)
Salihović Senada, Hirurgija PN (III)
Pleho Jasmina, Ginekologija i akušerstvo PN (IV)
Beganović Mediha, Interne bolesti PN (III)
Borić Surana, Zarazne bolesti PN (IV)
Omerhodžić-Sokolović Belma, Interne bolesti PN (IV)
Dizdarević Altijana, Hirurgija ORL PN(III), Pedijatrija PN (IV)
Kržalić Fadila, Klinička biohemija (III, IV), Ginekologija i akušerstvo (IV), Interne bolesti (IV), Hematologija (IV)
Kekić Alen, Mikrobiologija PN (III, IV), Histoiloška tehnika (IV), Epidemiologija (IV), Prva pomoć (III)
Kadribašić Ribana, Sanitarna tehnika (IV), Sanitarna tehnika PN (IV), Zarazne bolesti (III), Medicina rada (IV), Histološka tehnika PN (IV)
Škrijelj Selvija, Farmaceutska tehnologija PN (III, IV)
Mujezin Indira, Toksikologija (III), Toksikologija PN (III), Industrijska tehnologija (IV), Industrijska tehnologija PN (IV)
Spahić Ilda, Klinička biohemija PN (III; IV), epidemiologija PN (IV), Hematologija PN (IV)
Delić Ena, Analitička hemija PN (III)
Išerić Amira, Vjeronauka (I; IV)
Mujić Bedrija, Vjeronauka (II; III, IV)

Psihološko-pedagoška služba

Jovanović-Halilović Mirjana, psiholog
Muminović-Kurić Jasenka, psiholog
Knežević Marija, pedagog

Uloga psihološko-pedagoške službe
Pedagozi i psiholozi na najstručniji način objašnjavaju kreiranje novih strateških i razvojnih procesa, ukazuju kako da se pojedini elementi vaspitno-obrazovnog procesa unaprijede, budu efikasniji, uključe u otklanjanje raznih dilema i nejasnoća, u svakodnevnim školskim aktivnostima.
Naša pedagoško-psihološka služba pruža programe učenja koji mogu pomoći učenicima u savladavanju gradiva, ali i unaprijediti metode koje učenici već posjeduju.
Pedagoško-psihološka služba u školi bavi se i profesionalnom orijentacijom već u trećem razredu. Na konsultacijama sa roditeljima i učenicima koji su u dilemi sta da upišu, pedagog i psiholog ih upoznaju sa programima koje nude visoko obrazovne institucije, a također, daju savjetodavnu pomoć prilikom izbora fakulteta. Pored pobrojanog naše djelovanje je i u sljedećim oblastima:

  • odgojna djelatnost;
  • sa učenicima;
  • sa profesorima;
  • sa roditeljima;
  • orijentacija;
  • dokumentacija;
  • sa direktorom.
Tehničko osoblje

Alađuz Bakir
Alađuz Mehida
Parla Memsud
Bilalović Mensur
Hota Almir
Alibašić Munevera
Đono Hasiba
Ušanović Nura
Simikić Ivanka
Imamović Zlatka
Ušanović Šeća
Delić Belma