Uposlenici

Menadžment škole

Kešo Sadina, prof., direktorica
Šukalo Subha, prof., Zamjenik direktora
Čuljak Mia, Sekretar škole
Jerković Belma, Administrativno-finansijski radnik
Jerković Zlata, Tehnički sekretar

 
Nastavnici

PROFESORI

PREDMETI

Ibišević Arijana

Bosanski jezik i književnost

Čengić Jasmina

Bosanski jezik i književnost

Handžić Dijana

Bosanski jezik i književnost

Fazlić Medina

Bosanski jezik i književnost

Hadžović Jasmina

Engleski jezik

Bjelak Amra

Engleski jezik

Imamović-Fočo Nizama

Engleski jezik

Selimović Hajrija

Njemački jezik

Tahirović Tanja

Njemački jezik

Borovčanin Mališa

Latinski jezik

Javorovac Irma

Latinski jezik

Hajdarević Kemo

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Delić Arnes

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ljubović Tarik

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajrulahović Samir

Historija

Redžepagić Ismail

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Smiljanić Igor

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Mašnić Selvira

Sociologija

Mujić Bedrija

Vjeronauka

Musić Amina

Vjeronauka

Ahmethodžić Alma

Kultura religija

Kaljanac Sabina

Geografija

Odobašić Dženana

Matematika, Fizika

Brulić Vildana

Matematika, Statistika

Mehanić-Kapo Belma

Informatika

Mikolašek-Musabegović Jelena

Informatika

Pelto Mirnes

Fizika

Hrvat Amina

Fizika

Lukić Dejana

Biologija

Jahić Džanela

Biologija

Alić Naida

Biologija

Pašalić Abela

Hemija

Omerčić Sabina

Hemija

Ćatić Anela

Propedeutika, Hemija

Rebac Dubravka

Propedeutika, Hemija

Jovanović-Halilović Mirjana

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka

Zdravstvena psihologija i etika

Ramović Elvira

Mikrobiologija i parazitologija

Mukača Elvedina

Anatomija i fiziologija čovjeka;

Mikrobiologija - praksa

Kadrić Azra

Anatomija i fiziologija čovjeka;

Mikrobiologija - praksa

Kržalić Fadila

Ginekologija i akušerstvo; Interne bolesti; Zarazne bolesti; Hematologija

Kadribašić Ribana

Neuropsihijatrija; Epidemiologija, Medicina rada, Sanitarna tehnika (teorija i praksa); Histološka tehnika – praksa;

Mujčić Amra

Mikrobiologija – praksa; Urgentna medicina, Pedijatrija

Lepara Lejla

Hirurgija; Interne bolesti; Patologija; Prva pomoć

Osmankadić Faruk

Klinička biohemija; Farmakologija; Histološka tehnika; Anatomija i fiziologija čovjeka;

Hadžić Selma

Osnovi higijene i zdravstvene njege (teorija i praksa); Higijena (teorija i praksa); Socijalna medicina

Ždralović Naida

Osnovi higijene i zdravstvene njege (teorija i praksa); Higijena (teorija i praksa);

Jažić Amela

Farmaceutska tehnologija (teorija i praksa); Farmaceutska hemija; Farmakognozija; Kozmetologija;

Škrijelj Selvija

(Viteškić-Nurović Minela)

Farmaceutska tehnologija (teorija i praksa); Kozmetologija; Industrijska tehnologija (teorija i praksa); toksikologija (teorija i praksa)

Spahić Ilda

Klinička biohemija – praksa;

Hematologija – praksa; Epidemiologija - praksa

Zukanović Ilvana

Bromatologija – teorija i praksa

Muratović-Tasovac Alina

Analitička hemija - praksa

Đozić Naida

Njega bolesnika

Hasanica Adela

Njega bolesnika

Kadrić Ajla

Njega bolesnika

Dizdarević Elma

Hirurgija - praksa

Pleho Jasmina

(Redžović Nezrina)

Ginekologija i akušerstvo - praksa

Beganović Mediha

Interne bolesti – praksa

Omerhodžić Sokolović Belma

Interne bolesti – praksa

Rogo Ajeta

Urgentna medicina – praksa

Borić Surana

Zarazne bolesti - praksa

Dizdarević Altijana

Hirurgija – praksa;

Pedijatrija - praksa

Knežević Marija

pedagog

Bećirević Fatima

bibliotekar

 
Uloga psihološko-pedagoške službe


Pedagozi i psiholozi na najstručniji način objašnjavaju kreiranje novih strateških i razvojnih procesa, ukazuju kako da se pojedini elementi vaspitno-obrazovnog procesa unaprijede, budu efikasniji, uključe u otklanjanje raznih dilema i nejasnoća, u svakodnevnim školskim aktivnostima.
Naša pedagoško-psihološka služba pruža programe učenja koji mogu pomoći učenicima u savladavanju gradiva, ali i unaprijediti metode koje učenici već posjeduju.
Pedagoško-psihološka služba u školi bavi se i profesionalnom orijentacijom već u trećem razredu. Na konsultacijama sa roditeljima i učenicima koji su u dilemi sta da upišu, pedagog i psiholog ih upoznaju sa programima koje nude visoko obrazovne institucije, a također, daju savjetodavnu pomoć prilikom izbora fakulteta. Pored pobrojanog naše djelovanje je i u sljedećim oblastima:

  • odgojna djelatnost;
  • sa učenicima;
  • sa profesorima;
  • sa roditeljima;
  • orijentacija;
  • dokumentacija;
  • sa direktorom.
Tehničko osoblje

Alađuz Bakir
Alađuz Mehida
Parla Memsud
Bilalović Mensur
Hota Almir
Alibašić Munevera
Đono Hasiba
Ušanović Nura
Simikić Ivanka
Imamović Zlatka
Ušanović Šeća
Delić Belma